Privacybeleid

We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. 
De beheerders slaan per aanmelding de volgende gegevens op:

  • Voornaam en achternaam – voor structuur in de administratie, het voorkomen van dubbele registraties, etc
  • Straat en huisnummer – voor validatie en groepsindeling
  • Telefoonnummer – voor het gebruik binnen WhatsApp-groep
  • De voor de aanmelding gebruikte e-mailadressen krijgen een nieuwsbrief per 3 maanden met een optie je af te melden.

Als iemand de WhatsApp groep verlaat, worden de persoonsgegevens ook uit de administratie verwijderd. (meld je af op de website)

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt; niet voor commerciële doeleinden, maar ook niet aan bijv. de politie. Eventuele meldingen van politie in het kader van een onderzoek of informatie gaat via ons e-mail bestand.


Uitgebreid privacybeleid

BuurtpreventieMSP, gevestigd aan Mesdagstraat 4, 6415tm, Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Http://www.buurtpreventiemsp.nl

Mesdagstraat 4, 6415tm, Heerlen

Tel: +31683191201

Karel Zwakhalen is de Functionaris Gegevensbescherming van BuurtpreventieMSP hij is te bereiken via karel.zwakhalen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

BuurtpreventieMSP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buurtpreventiemeezenbroek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BuurtpreventieMSP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BuurtpreventieMSP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BuurtpreventieMSP) tussen zit. BuurtpreventieMSP gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, Strato webmail voor opslaggegevens , WordPress voor onderhoud website en formulieren, Het geheel voor structurering van gegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BuurtpreventieMSP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– persoonsgegevens  tot opzegging WhatsApp deelname

– Reden Personalia  tot opzegging WhatsApp deelname

– Reden Adres tot opzegging WhatsApp deelname

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BuurtpreventieMSP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BuurtpreventieMSP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BuurtpreventieMSP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buurtpreventiemsp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BuurtpreventieMSP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BuurtpreventieMSP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@buurtpreventiemsp.nl. BuurtpreventieMSP heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.