Veel geld op straat in MSP

In MSP ligt steeds meer geld op straat. Helaas niet als munten of biljetten, maar in de vorm van zwerfafval. Alles bij elkaar is de hele afvalketen erg kostbaar geworden. Dan gaat het over ophalen, scheiden, sorteren en verwerken. RD4 meldt gelukkig dat het afval tegenwoordig steeds beter wordt gescheiden. In vergelijking met vroeger kunnen we het verwerken namelijk niet meer alleen over laten aan de natuur. Tegenwoordig is veel afval niet meer biologisch afbreekbaar en moet dus in grote fabrieken worden verwerkt. Deze kosten zijn onvermijdelijk, want we produceren met elkaar steeds meer afval.

De kosten van de afvalketen worden steeds hoger. Dat komt ook door de kosten voor het organiseren van die afvalketen en het creëren van goede arbeidsomstandigheden voor het RD4 personeel.

Maar ook het illegaal dumpen van afval op straat of in de natuur levert extra, onvoorziene kosten op. Dit zwerfafval moet ook door de gemeente worden opgeruimd, want dit leidt tevens tot verontreiniging van de natuur en het milieu. Vroeg of laat moet ook die verontreiniging worden hersteld, hetgeen veel geld kost. De kosten hiervan worden natuurlijk verhaald op de personen die hebben gedumpt. Zo zijn er de afgelopen week 4 in MSP al 5 boetes van € 95 opgelegd en in 2 gevallen zelfs een proces verbaal. Er wordt geregeld door de buurpreventieMSP hier cijfers over boetes en aanpak dumpingen gepubliceerd.

Het kostbare afvalproces, wordt door ons allen betaald met de gemeentelijke “afvalstoffen heffing”. Dit jaar stijgt die heffing met ca 7,5 %. De gemeente probeert de kosten voor de verwerking van afval echter zo laag mogelijk te houden. Daarom blijven de kosten voor GFT afval dit jaar gratis, evenals het ophalen van plastic afval en papier. De tarieven voor het ledigen van de kliko’s blijven ongewijzigd. Zolang iedereen goed omgaat met het eigen afval kunnen wij de kosten dus, voor een deel, in eigen hand houden. Dit is dus een oproep, waar iedereen zelf beter van kan worden. Het is toch beter het geld in de eigen portemonnee te houden dan het uit te geven aan hogere heffingen of boetes. Daarnaast is MSP zonder zwerfafval voor iedereen prettiger om in te leven.

Sociale cohesie in Meezenbroek

Onderzoek naar de sociale cohesie tussen de Nederlandse bewoners en bewoners met een migratieachtergrond Uitgevoerd door: Luuk Boerema, Lissa van der Hout, Pieter Greijn, Ebo van der Velde en Willeke van de Ven

Gedurende januari 2020 tot en met juli 2020 is er een kleinschalig kwalitatief onderzoek gedaan in de wijk Meezenbroek. Er is bij dit onderzoek gepoogd op de sociale cohesie tussen Nederlandse bewoners en immigranten te verduidelijken. Hierbij is er extra aandacht besteed aan de culturele identiteit van de Nederlandse bewoners, culturele raakvlakken tussen de Nederlanders en de immigranten en de tijd dat immigranten in Nederland woonachtig zijn.

Uit het onderzoek is gebleken dat de sociale cohesie in Meezenbroek over het algemeen beperkt is. Wel blijkt er sprake te zijn van onderlinge groepen met een hoge sociale cohesie. Onder de groepen met een hoge sociale cohesie is er nauwelijks tot geen sprake van verschillende etniciteiten. De mensen die toebehoren tot groepen met een hoge sociale cohesie behoren vaak tot één etniciteit en er is geen sprake van inmenging. Veel immigranten hebben contacten met andere immigranten en veel Nederlanders hebben vooral contact met Nederlanders. De Nederlandse inwoners gaven aan dat zij dit erg jammer vinden en dat zij het gevoel hebben dat de wijk verbrokkeld. De zwakke sociale cohesie in heel Meezenbroek komt voornamelijk door het gebrek aan kennis over de andere cultuur. Dit gebrek is ontstaan door een taalbarrière, waarbij immigranten de Nederlandse taal in zeer kleine mate beheersen, terwijl Nederlanders hier juist veel waarde aan hechten. Deze taalbarrière zorgt voor onderlinge vooroordelen en daarnaast is er gebleken dat er, door het gebrek aan kennis over elkaar, een gevoel van wantrouwen is ontstaan, waarbij de Nederlanders de immigranten niet altijd vertrouwen.

Culturele identiteit:
Uit het onderzoek is gebleken dat Nederlandse bewoners veel waarden hechten aan de vroegere situatie in Meezenbroek, waarbij er sprake was van een hoge saamhorigheid en veel contacten doordat het een volksbuurt en arbeiderswijk was. Ze hechten daardoor veel waarde aan contact met buurtbewoners en actieve deelname aan activiteiten die worden georganiseerd in de wijk. Ondanks de waarde die de Nederlandse inwoners hechten aan saamhorigheid, is dit lastig in stand te houden. De sociale cohesie tussen de Nederlandse bewoners en de immigranten is matig en dit zorgt voor een verbrokkeling binnen de wijk. Naast de verdeeldheid tussen immigranten en Nederlanders is er ook verdeeldheid in Meezenbroek tussen de bewoners van de sociale huurwoningen en de duurdere koopwoningen. De wijk is verdeeld qua bebouwing waardoor de bewoners van de wijk in bepaalde opzichten gescheiden leven. In deze scheiding is een overlap met de verdeeldheid tussen immigranten en Nederlanders, maar dit is niet volledig. Zo behoren zowel immigranten als Nederlanders tot de groep ‘sociale huurwoningen’ en behoren voornamelijk Nederlanders tot de groep ‘koopwoningen’. Ondanks dat er in Meezenbroek op meerdere manieren sprake is van verdeeldheid, stralen zij naar buiten een eenheid uit. Dit benadrukt nogmaals de aanwezige volksbuurt kenmerken in Meezenbroek. Daarnaast is de communicatie tussen buurtbewoners vrij directe en is het taalgebruik hard. Deze manier van communicatie kan zorgen voor een grotere sociale afstand tussen Nederlanders en immigranten, die vaak al moeite hebben met de ‘normale’ Nederlandse taal.

Culturele raakvlakken:
Uit dit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse bewoners weinig raakvlakken met de immigranten ervaren. Er kan geconcludeerd worden dat de Nederlanders en immigranten verschillen in normen en waarden, taal, religie en werkmentaliteit. Dit wordt hieronder verder uitgelegd. Immigranten houden, in de ogen van de Nederlandse bewoners, veel vast aan hun eigen cultuur en doen weinig moeite om zich open te stellen voor de Nederlanders en hun normen en waarden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de slechte beheersing van het Nederlands. Hierdoor is de communicatie erg beperkt en is het nauwelijks mogelijk voor de bewoners om onderling raakvlakken te ontdekken. Door de slechte taalbeheersing worden immigranten deels buitengesloten door de Nederlanders, maar sluiten ze zichzelf ook uit. Hierdoor vallen de verschillen tussen de bewoners hen wel op, maar de overeenkomsten niet omdat de kennis over elkaar ontbreekt en men veel denkt vanuit vooroordelen. Naast taal is religie een belangrijk verschil die de sociale cohesie vermoeilijkt. In Meezenbroek lijkt het erop dat immigranten hun netwerken vooral opbouwen vanuit religie en de religieuze instanties waar zij bij betrokken zijn. De sociale contacten ontstaan in mindere mate op basis van zijn/haar woonomgeving. Doordat religie verschilt tussen immigranten en Nederlanders komen ze nauwelijks met elkaar in contact en zorgt dit voor segregatie en een verminderde sociale cohesie. Het laatste verschil tussen immigranten en Nederlanders dat aanwezig is in Meezenbroek is het verschil in werkmentaliteit. Dit komt grotendeels voort uit de verschillende normen en waarden en de verschillende manier van communiceren. Nederlanders zijn gewend aan directe communicatie, terwijl dit voor immigranten aanvallend over kan komen en zij dus afstand creëren. Deze afstand leidt uiteindelijk wederom tot een vermindering van de sociale cohesie.

Verblijfsduur:
Uit de verzamelde data in dit onderzoek kan geen conclusie worden getrokken over de invloed van verblijfsduur of de houding van Nederlandse bewoners. Dit komt doordat er kennis ontbreekt bij de Nederlanders over de verblijfsduur van immigranten, door het gebrek aan interactie tussen beide groepen. Nederlandse inwoners maken daarom vaak onderscheid op basis van de leeftijd van immigranten. Vooral de relatie tussen jongere immigranten en de Nederlandse bewoners worden als problematisch gezien. In de ogen van de Nederlanders zorgen de jongeren voor overlast en zonderen zij zich af in kleine groepjes van dezelfde etniciteit en houden ze vast aan hun eigen cultuur. Ze staan niet open voor de Nederlanders, waardoor de Nederlanders een negatieve houding aannemen tegenover de jongere immigranten. Over oudere immigranten spreken de Nederlanders verschillend. Sommige oudere immigranten staan open voor contact, terwijl anderen zich juist afzonderen. De oorzaak hiervoor lijkt te liggen bij de mate waarin een immigrant de Nederlandse taal beheerst. Hierbij bestaat een positief verband tussen de beheersing en het contact. De houding van de Nederlandse inwoners verschilt door deze verschillende mate van contact.

MS Pepertje

Door het hele corona gebeuren gaan sommige dingen anders dan gewoonlijk. Zo maakte ik laatst een ommetje door de buurt, iets waar ik onder normale omstandigheden niet zo vaak tijd voor vindt. Eerder die dag was ik vanuit Landgraaf naar MSP gereden, waarbij ik me steeds weer verbaas over de bussluis ter hoogte van de autogarage op de Heerlenseweg. Okee, ik snap dat de mensen aan deze weg liever geen verkeer voor hun deur willen…maar ja, als je aan een lange, brede, doorgaande weg gaat wonen…dan zou ik zeggen dat je dat had kunnen zien aankomen – dus achteraf niet gaan lopen memmen hierover. Door deze bussluis kun je vanuit Landgraaf niet rechtstreeks MSP in, maar moet je eerst via de euregioweg helemaal tot bij de rotonde op de slotweg rijden, en dan weer helemaal terug naar de andere kant van de bussluis.

MS Pepertje

Ik snap daarom heel goed dat er steeds meer mensen gewoon door deze onzinnige bussluis rijden, wat mij betreft moeten ze dat ding gewoon weghalen. Wanneer ik vervolgens lopend de Heerlensweg nog even blijf volgen tot vlakbij het veolia station aan mijn linkerhand, loop ik rechtsaf de MSP-allee in. Nog net op tijd kan ik aan de kant springen, om te voorkomen dat ik op deze hoek door een voorbijscheurend groepje scooterrijders wordt aangereden. Ik roep ze wat krachttermen na, waarna de helmloze bijrijder op de achterste scooter vanuit de verte een vinger naar me opsteekt – niet zijn duim.

Ik vervolg mijn weg over de allee, tot ik op de kruising met de Limburgiastraat kom. Ik mis de kerk aan mijn rechterzijde, die daar jarenlang trots heeft gestaan. Deze is een tijd terug gesloopt, net zoals die andere mooie kerk in MSP. Deze gewijde grond is nu verworden tot een zielig stukje braakliggend terrein waar niemand wat aan heeft. Zonde, want als de gemeente bereid zou zijn geweest om alle opties open te houden dan was er vest een goed bestemming gevonden. Maar doorgaans lijken gemeenteambtenaren helaas uitsluitend gevoelig voor harde cijfers, niet voor creatieve dromen of ideeën zonder ‘businessplan’. Inmiddels heb ik begrepen dat er een soort super-de-luxe “wateropvangsysteem” op deze plek gaat komen, maar dat de omliggende straten daarvoor ‘hol’ gemaakt moeten worden. Ik hoop dat ik dat laatste verkeerd heb begrepen, want anders zou het kunnen betekenen dat de Limburgiastraat voor de zoveelste keer heel lang op de schop moet…met alle verkeersoverlast van dien. En daar hebben we in MSP al genoeg van gehad, zoals de kasteellaan die maandenlang dicht is geweest terwijl menigeen zich afvroeg “gebeurt daar de helft van de tijd niets?”. Maar goed, we blijven bij de Limburgiastraat. Wat me hier verder opvalt, is dat op de Limburgiastraat vrij hard wordt gereden. Natuurlijk is ook dit een lange, vrijwel kaarsrechte doorgaande weg…die zich uitstekend voor leent voor een lekker potje racen…van de andere kant ligt er ook een school en een wandelgebied, dus op grond van goed fatsoen zou het matigen van je snelheid een te verdedigen standpunt zijn.

Wanneer ik rechtsaf sla op de Limburgiastraat, ligt aan mijn linkerhand een fraai moestuincomplex. Door de ophef rondom corona ligt het er verlaten bij, maar het is één van de weinige plekken in de wijk waar iets nuttigs gedaan wordt met vrijgekomen grond na sloop van panden. Vanuit een ooghoek zie ik namelijk een braakliggend stuk grond langs de Gosselingstraat (geflankeerd door de Gebroeders de Witstraat, even uit mijn hoofd) waar ooit een basisschool heeft gelegen. Dit pand, dat zo nodig gesloopt moet worden om plaats te maken voor een onooglijk onkruidveld inclusief plas oppervlaktewater als aantrekkingsbron voor ongedierte, In mijn vrije tijd ben ik werkzaam bij een stichting, ik durf te wedden dat deze graag dit gebouw in gebruik had willen nemen. Dan had het tenminste nog een functie gehad voor mensen binnen de buurt…maar zoals ik al eerder aangaf denkt de gemeente voornamelijk in cijfers en grote projecten in plaats van in dromen. Een stukje verderop zijn een aantal kinderen bezig de fruitbomen te slopen, door er met stokken tegenaan te slaan. Ik roep “hee, dat hoeft niet stuk” en krijg een bits “jawel!” terug. Ik besluit op dit kind af te lopen om verhaal te halen, maar als ik er bijna bij in de buurt ben rent het weg. Van een afstandje roept het me nog “stomme meneer” toe, waarop ik mij ontzettend moet inhouden. Blijkbaar krijgen veel kinderen tegenwoordig alleen nog maar voeding in plaats van opvoeding? Ik loop vervolgens achter de residentie Gosseling door, richting de Kasteellaan. Ook dit is een lange, rechte weg. Een bepaalde politieke partij zet zich al enige tijd in om de gemiddelde snelheid op deze verkeersluwe straat naar 30km/h te krijgen. Mijns inziens klinkklare onzin, want 50 km/h zou hier prima te verantwoorden zijn – mits de chauffeurs zich daar uiteraard aan zouden houden. Maak er een zebrapad met verkeersbrigadiers, en het probleem is opgelost voor de tijden waarop kinderen deze straat over zouden moeten steken. De rest van de dag ligt deze straat er verlaten bij, dus ik snap de ophef niet zo goed. Het neerzetten van wat bordjes met snelheidsbeperkingen zal de doorgewinterde hardrijder niet imponeren, de drempels mogelijk wel. Ik steek de straat over, en laat het zielig ogende braakliggende stuk grond, waar eerst een kerk stond, rechts liggen. Ik loop de Mesdagstraat in. Een oorverdovend kabaal en geschreeuw in een uitheemse taal schalt uit de flats aan de linkerkant van de straat.

Twee straten verderop sla ik links de Jozef Israelsstraat in. Een ogenschijnlijk rustige, haast idyllisch ogende straat met veel groen. Een busje van een postorderbedrijf komt echter op bizar hoge snelheid de straat in scheuren vanaf de Jan Steen straat, en mist op een haar na een bloemperkje. Verderop in de Jozef Israelsstraat stopt het busje abrupt. Het kan zijn weg niet vervolgen omdat er midden in de straat een auto buiten de parkeervakken gestald staat. Blijkbaar een buurtbewoner die de lui is om een paar meter te lopen, of niet goed kan parkeren – er zijn immers parkeervakken in overvloed. Ik bekijk van een afstandje hoe het busje zich er alsnog langs wurmt, en merk niet direct dat een meneer met een hond zich bij me voegt. We kijken samen hoe het busje na het overwinnen van de hindernis weer vrolijk verder scheurt, en houden ons hart vast dat er geen kind uit een van de paadjes de weg op rent. De meneer met de hond doet spontaan zijn beklag bij mij; hij zegt dat er al vaker bij de Gemeente is geklaagd over het hardrijden en wildparkeren in deze straat, ook op de aangrenzende Tooropstraat. Nog nooit een BOA gezien die een prent op de auto’s komt plakken. Hetzelfde geldt voor de afvalcontainers die soms dagen na het ophaalmoment nog langs de kant van de weg staan. Hier is wel al eens een BOA voor langs geweest, maar die heeft alleen een sticker op de betreffende container geplakt en daarmee was de zaak voor hem afgedaan. De daarop volgende week stond de volgende container weer drie dagen te lang aan de straatkant. Het laks optreden vanuit de Gemeente wordt als reden gezien voor verloedering binnen de wijk. Ik breng het onderwerp ‘hondenpoep’ ter sprake, want gedurende mijn wandeling heb ik meermaals op het nippertje kunnen voorkomen dat ik een onsmakelijke verrassing mee naar huis zou nemen. Terwijl de hond me kwispelend en onschuldig aankijkt, verwijst de man ook hiervoor naar de Gemeente. Wanneer hij me er op attent maakt dat er nauwelijks afvalbakken in de buurt hangen, wordt ik me daar ineens van bewust. Ik snap het standpunt van meneer dat mensen niet met poepzakjes naar huis gaan slepen, zeker wanneer je een grote hond hebt of meerdere, waarmee je dan ook nog een lange wandeling gaat maken. Op mijn vraag of de Gemeente ooit heeft gereageerd op de vraag waarom er zo weinig afvalbakken zijn, krijg ik te horen dat er geen geld voor zou zijn, met een duur woord ook wel budget genoemd. Dat verbaast me, gezien de bijdrage aan het Maankwartier en de totaal overbodige verbouwing van het Gemeentehuis…voor het eigen personeel zorgt de Gemeente dus wel, maar niet voor noodzakelijke voorzieningen in de wijken. Vreemd. Ik bedank de meneer voor het verhelderende gesprek, en vervolg mijn weg tot aan de kruising met de Tooropstraat.

Wanneer ik naar links kijk, kan ik (naast relatief veel buiten de parkeervakken gestalde auto’s!) in de verte een glimp opvangen van het ‘etos-pleintje’…daar ligt al jaren geen Etos meer, en ook geen Plus. Ik weet dat er meermaals is toegezegd dat hier een nieuwe supermarkt zou komen, iets waar veel mensen in de buurt nog steeds tevergeefs op wachten. Sinds kort schijnt er wel een soort islamitische supermarkt te liggen, maar ik weet uit ervaring dat veel buurtbewoners daar liever niets van willen weten. Daarom besluit ik rechtsaf te slaan, over het laatste stukje van de MSP allee. Ik passeer de speeltuin, met daarin een houten huis dat iets weg heeft van een vrolijke “Villa Kakelbont” (en blijkbaar een flinke expansiedrift bezit…ik zie diverse soorten bij- en aanbouw in allerlei kleuren en maten. Dit laatste stukje allee is heerlijk rustig en mooi groen, ik herinner me bijna niet meer hoe de flats er uit zagen die hier ooit stonden. Waarom moest die betaalbare woonruimte ook alweer zo nodig weg? De rust op dit stukje weg wordt wreed verstoord door langs scheurende scooters, waarvan er één op één wiel. Het verbaast me dat ze zo hard mogen rijden zonder helm. Wanneer ik aan de rechterkant de voetbalvelden zie liggen, ze liggen er nu kaal en verlaten bij, dan valt mijn blik op een paar auto’s die daar vreemd genoeg geparkeerd staan. Vreemd, aangezien er geen bedrijvigheid is bij dit sportcomplex. Bij het zien van het type auto en het type inzittenden, heb ik al een vermoeden dat er op deze afgelegen, doodlopende straat een heel ander soort bedrijvigheid plaatsvindt. In heinde en verre geen politie of handhaver te herkennen, die hebben het misschien veel te druk met het bekeuren van gewone burgers die iets te dicht bij elkaar staan. Hoewel, in het park bij de vijvers zitten dagelijks groepjes mensen op minder den anderhalve meter van elkaar, en daar heb ik ook nog nooit een wetshandhaver gezien. Ik snap die mensen wel, want ik denk ook het mijne over die hele corona-crisis en de maatregelen die de overheid ons oplegt. Maar goed, ik doe alsof mijn neus bloedt en wandel verder.

Wanneer ik de Govert Flinkstraat oversteek richting de Wagenschutsweg (op zich best een aardig stukje om te lopen met enkele beruchte hangplekken tegen het eind van de allee), raak ik in gesprek met een bewoner van deze straat. Hij klaagt over de msp-allee, en zegt dat het een racebaan is. Zodra het donker wordt komen er blijkbaar hele hordes scooterrijders vanuit Meezenbroek over deze weg richting de Brunssummerheide, men verdenkt dat dit te maken heeft met handel in softdrugs. Op mijn voor de hand liggende vraag of hij hier ooit contact met de politie over heeft gehad, krijg ik als antwoord dat het meermaals is doorgegeven. Tot nu toe heeft elke waarneembare reactie op zich laten wachten. Wel krijg ik te horen dat deze weg die aansluit op de allee (Wagenschutsweg) enige jaren geleden verbreedt is om plaats te maken voor de vrachtwagens van het nabijgelegen bouwbedrijf Jongen – overigens formeel gevestigd in Landgraaf – terwijl de bewoners van deze weg liever hadden gezien dat het een rustige smalle straat was gebleven. Hoe meer ik spreek met mensen uit MSP, hoe meer ik merk dat er eens rode draad in al deze gesprekken zit. Namelijk dat de Gemeente “maar iets doet” naar eigen goeddunken, zonder te vragen of de bewoners er wel op zitten te wachten. Menigeen had veel liever een Nederlandse supermarkt gezien dan de msp-allee, het maankwartier, of een nieuw gemeentehuis. Liever een goede bestemming van scholen en kerken in plaats van sloop. Omdat ik toch al een poosje aan de wandel ben, besluit ik langzaam terug te keren. Via de sint Barbarastraat kom ik uiteindelijk bij de kapel van Palemig, waar ik via de Slotweg weer Meezenbroek in loop.

Bij de kruising met de Govert Flinkstraat houd ik halt, omdat ik een automobilist “in nood” aantref. Onze blikken raken elkaar, en hij gebaart dat hij nul overzicht heeft op het verkeer dat met hoge snelheid over de Slotweg/Albert Cuypstraat voorbij raast. Ik gebaar dat ik in de verte een voertuig zie naderen, waarop hij zijn raampje omlaag draait en een duim omhoog steekt. Ik besluit zijn voertuig te naderen, en bevestig dat ik het best een onoverzichtelijke situatie is. De man laat mij weten dat er al meermaals bij de Gemeente (daar heb je ze weer) is aangekaart dat hier een verkeersonveilige situatie bestaat. Er is een verzoek ingediend om een parabolische spiegel op deze kruising te plaatsen, net zoals op de kruising Mesdagstraat/Kasteellaan. Op mijn retorische vraag hoe de Gemeente daarop heeft gereageerd, kwam als antwoord dat het te duur zou zijn en dat men bang is dat “jeugd” deze spiegels stuk zou kunnen maken. Flut excuses natuurlijk, want verkeers)veiligheid behoort één van de top prioriteiten van een Gemeente te zijn.

Het wordt me langzaam duidelijk waarom zo veel inwoners van MSP geen hoge pet van ons Gemeentebestuur over hebben, daar had ik eerder nog niet eens zo bij stil gestaan. Waar een wandeling tijdens een crisis niet goed voor is. Met een ietwat gekanteld wereldbeeld begeef ik mij via allerlei kronkelende binnenweggetjes langs pleintjes terug richting het beginpunt van mijn wandeling. In mijn achterhoofd vervliegt alle hoop dat ik de Gemeente ooit zal kunnen overtuigen om het leegstaande gebouw waar vroeger de Plus gevestigd was, tegen een symbolische bijdrage ter beschikking te stellen van de vereniging waarvoor ik actief ben. Onderweg terug naar mijn startpunt kom ik verbazend veel inwoners met een niet-westerse achtergrond tegen; enkele kijken me aan met een blik alsof ik zojuist een ontzettende wind heb gelaten, anderen kiezen er voor om mij te negeren wanneer ik hen een goede dag toe wens. Ik kom ook een aantal mensen tegen met eng uitziende honden, veelal niet aangelijnd. Eén van hen poept midden op de stoep. Ik besluit er niets van te zeggen, want de meneer oogt net zo eng als zijn hond. Uiteindelijk kom ik weer op de Heerlenseweg, vol met indrukken die ik tijdens mijn wandeling heb opgedaan. Foutparkeren en hardrijden zijn twee termen die voornamelijk in mijn hoofd zijn blijven hangen. Maar ook kinderen/jongeren zonder manieren, en soms ook volwassenen die grofweg doen waar ze zin in hebben; een instelling van “ik doe wat ik wil, en als je dat niet bevalt dan wil ik daar niets van horen”. De verhuftering van de samenleving. Gewoon doen wat je wilt, de politie is toch niet te zien en die heeft het veel te druk. Ik weet dat de politie hun stinkende best doet, zeker onze wijkagent…maar ze hebben waarschijnlijk niet de mensen of de middelen om spreekwoordelijke alle ballen in de lucht te houden. Zelf heb ik ook al meermaals groepjes hangjongeren moeten wegjagen die in het paadje achter mijn woning aan het blowen waren, die hun hond in de zijtuin van de buren lieten poepen, en voor overlast zorgden met hun geschreeuw. Dan moet je nog oppassen dat je zelf geen klappen krijgt, en een paar dagen later zitten ze er gewoon weer. Ik hoor van meer mensen (met name de wat ouderen) dat ze zich niet meer zo veilig voelen, en deels herken ik dat. Onze voordeur gaat na 18:00 altijd op slot, en we maken niet open voor vreemden. Soms vraag ik me wel eens af waar dat allemaal naar toe moet in de samenleving. Maar natuurlijk zijn er in onze buurt ook heel veel positieve zaken te melden – dat zou je in deze tijden haast vergeten. Natuurlijk wonen we in een toffe wijk en maken we er met z’n allen het beste van. Graag horen we daar ook verhalen over. Dus stiekem ben ik wel benieuwd of mensen zich in mijn verhaal herkennen, of zelf hun ervaringen willen delen. Dus iedereen die zich geroepen voelt wil ik bij dezen hartelijk uitnodigen om zijn/haar verhaal met ons te delen.

MS-Pepertje